OPHEFFINGSUITVERKOOP:
10% korting op alles met kortingscode: uitverkoop

Algemene voorwaarden

wijnenvandemoezel.nl is een handelsnaam van Vinetica VOF

Algemene voorwaarden Vinetica VOF

Download de algemene voorwaarden als pdf

Vinetica VOF
info@vinetica.nl
KVK nummer: 51855100
BTW-nummer: 850201457B01
Bankrekeningnummer: NL71 KNAB 0766 3459 63 (KNAB), t.n.v. Vinetica

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van of met Vinetica V.O.F., hierna te noemen ‘Vinetica’, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. Eventuele algemene voorwaarden van afnemers of derden worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

1.3 Ingeval een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar is, blijft de rest van de algemene voorwaarden van kracht voor zover, gegeven de strekking en het doel van de algemene voorwaarden, die rest niet onverbrekelijk verbonden is met de nietige of niet afdwingbare bepaling. Vinetica en de afnemer zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of niet afdwingbare bepalingen overeen te komen. Hierbij zullen zoveel mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen & overeenkomst
2.1 Vinetica kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.2 Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.

2.3 Vinetica levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart de afnemer dat hij tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3 – Prijzen
3.1 De prijzen van de producten op de website(s) zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. Afhankelijk van het totale bestelbedrag worden de bezorgkosten berekend op de wijze zoals op de website(s) van Vinetica vermeld.

3.2 Voor de producten die online worden besteld, worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Vinetica, onder voorbehoud van prijswijzigingen en kennelijke typefouten. Vinetica heeft het recht om de afnemer, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten. In het geval van een prijsfout heeft de afnemer het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 4 – Aflevering
4.1 Vinetica streeft ernaar de op de website(s) vermelde levertermijnen te halen, maar kan deze niet garanderen. De levering zal met spoed, doch tenminste binnen 14 dagen plaatsvinden. Wordt deze termijn overschreven, dan heeft de afnemer het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

4.2 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste adresgegevens voor de levering van de bestelde artikelen. Indien Vinetica de producten door onjuiste of onvolledige invoering niet op de normale wijze kan afleveren zullen hiervoor extra leveringskosten worden doorberekend aan de afnemer.

4.3 Vinetica levert uitsluitend in Nederland.

Artikel 5 – Betaling
5.1 Betaling dient bij het plaatsen van een bestelling te geschieden middels een van de op de website(s) van Vinetica vermelde betalingsmethoden.

5. 2 Tenzij anders is overeengekomen, dient de afnemer de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na levering. Bij overschrijding van de termijn is de afnemer van rechtswege jegens Vinetica in gebreke.

5.3 Indien Vinetica, na het verstrijken van de betalingstermijn, tengevolge van het storneren van de incasso, de afnemer tot betaling aanmaant, is de afnemer tevens een bedrag van maximaal € 20,- aan administratiekosten verschuldigd.

5.4 Indien Vinetica haar vordering op de afnemer aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de afnemer zijn.

5.5 Door de afnemer gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.

Artikel 6 – Garantie
6.1 Vinetica garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.

6.2 De bij aflevering ter hand gestelde factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Zonder deze factuur kunnen aan deze garantie geen rechten worden ontleend.

Artikel 7 – Ontbinding van de overeenkomst
7.1 Indien de afnemer een bestelling wil annuleren dient hij dit zo spoedig mogelijk via het op de website vermelde e-mailadres te melden. Indien de bestelling nog niet op transport is gezet zal Vinetica de bestelling annuleren en het volledige factuurbedrag retourneren. Indien de bestelling al wel op transport is gezet zal de afnemer hiervan op de hoogte worden gesteld. Wil de afnemer zich beroepen op annulering van de bestelling, dan is hij verplicht deze ongeopend, in de originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle geleverde toebehoren en de originele factuur binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling te retourneren. De afnemer dient vooraf, onder vermelding van het betreffende factuurnummer, via het op de website vermelde e-mailadres aan Vinetica te melden dat hij de retourzending zal verrichten. Na acceptatie van de retourzending ontvangt de afnemer het aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de afnemer.

7.2 Vinetica raadt aan geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Indien de afnemer niet tevreden is over een product en/of dienst van Vinetica, dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen via het op de website vermelde e-mailadres. Uiterlijk binnen 14 dagen zal er op de klacht of ontevredenheid worden gereageerd.

7.3 Vinetica behoudt het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de afnemer zijn beschadigd.

7.4 Indien een bestelling onverhoopt niet leverbaar blijkt te zijn zal Vinetica de afnemer een alternatief voorstellen. Indien de afnemer hiermee akkoord gaat wordt de bestelling op transport gezet. Indien de afnemer niet akkoord gaat met het alternatief zal Vinetica de bestelling annuleren en het volledige factuurbedrag retourneren.

Artikel 8 – Wijziging algemene voorwaarden
8.1 Vinetica kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De wijzigingen gaan in zodra de afnemer een nieuwe bestelling bij Vinetica opgeeft.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de sites van Vinetica, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij Vinetica en/of bij diegene van wie Vinetica een licentie heeft verkregen. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder schriftelijke toestemming de op de sites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

Artikel 10 – Toepasselijk Recht
10.1 De betrekkingen tussen de afnemer en Vinetica worden beheerst door het Nederlands recht.